กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

 

สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา

 

(นายนพดล  อุสาหะ)

พลังงานจังหวัดพังงา

076-460727

Phangnga@energy.go.th

 

กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน

 

(นายมณฑล  หัสดินทร์)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

076-460727

Phangnga@energy.go.th

 

(นายณัฐพงศ์  เพียรดี)

นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

076-460727

Phangnga@energy.go.th

 

(นายอริยะ  มาลัย)

วิศวกรปฏิบัติการ

076-460727

Phangnga@energy.go.th

 

(นางสาวถนอมศรี  กระจ่างศรี)

เจ้าหน้าที่ธุรการ ธพ.

076-460727

Phangnga@energy.go.th

(นายธนวิทย์  ปัญญาดี)

ผู้ช่วยด้านเทคนิค

076-460727

Phangnga@energy.go.th

 

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์พลังงาน

 

(-ว่าง-)

นักวิชาการพลังงานชำนาญการ

076-460727

Phangnga@energy.go.th

 

(นายนัฐพล  เส็มหมัด)

นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ

076-460727

Phangnga@energy.go.th

 

(นายทศภณ  พรหมเจริญ)

จนท.ประสานงาน

076-460727

Phangnga@energy.go.th

(ว่าที่ รต.กฤษณกร  ถนัดกิจ)

นักวางแผนพลังงานชุมชน

076-460727

Phangnga@energy.go.th

(นางปาริฉัตร  อ่วมคง)

จนท.กองทุนฯ

076-460727

Phangnga@energy.go.th

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

(-ว่าง-)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

076-460727

Phangnga@energy.go.th

 

(นางกิรณา  กล่อมเกลี้ยง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

076-460727

Phangnga@energy.go.th

 

(นางสาวจุฑามาศ  บุตรมณี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

076-460727

Phangnga@energy.go.th

(นางสาวธัญญาลักษณ์  เพชรเล็ก)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

076-460727

Phangnga@energy.go.th

(นายพยนต์  มาลัย)

พนักงานขับรถยนต์

076-460727

Phangnga@energy.go.th

 

::: ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :::